Obchodné podmienky a reklamačný poriadok - LK Baits

1. Všeobecné ustanovenia
Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lkbaits.sk.
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.lkbaits.sk je Lukáš Krása
Sídlo spoločnosti: LK Baits Lukáš Krása, Sezemická 1297, 530 03 Pardubice, Česká Republika
IČO: 73782653
DIČ: CZ8204053330

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami passionshop.sk zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lkbaits.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. VYMEDZENIE POJMOV
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. OBJEDNANIE TOVARU
Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.lkbaits.sk a vyplnením elektronického formuláru. Objednávka musí obsahovať všetky požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru kupujúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že Vám do niekoľkých minút po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne a nemôže byť zrealizovaná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania e-mailom, telefonicky. Stačí uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru alebo služby.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom: dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Česká spořitelna(1214778349/0800). Po prijatí platby odosielame tovar a o jeho odoslaní Vás informujeme. Platba v hotovosti - pri osobnom odbere.

Objednávky zo Slovenskej republiky sa vybavujú štandardným spôsobom po registrácii a vyplnení objednávkového formulára na e-shope lkbaits.sk. Objednávky sú automaticky zasielané do slovenského skladu v Trnave, odkiaľ prebieha následná distribúcia tovaru po celej SR. Zároveň je tovar možné objednať mailom na adrese lkbaits@centrum.sk alebo na telefónnom čísle 0908 095 656. U objednávok zo SR je potrebné do poznámky uviesť spôsob doručenia – ( Zásielkovou spoločnosťou GEIS alebo osobný odber). V prípade že nebude uvedený spôsob doručenia, zásielka bude automaticky zaslaná zásielkovou spoločnosťou GEIS za ceny uvedené v časti o cenách. Platobné podmienky pre Slovensko V našom e-obchode poskytujeme tieto možnosti platby: Na dobierku – tri prebratí tovaru Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj poplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený v ,,Prepravných podmienkach Slovenskej Republiky. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí pri prevzatí zásielky. Po predchádzajúcej dohode v hotovosti - Na vopred dohodnutom mieste pri prevzatí tovaru. Neúčtuje sa žiadny poplatok za prepravu.

6. PREPRAVNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Expedícia tovaru zo skladu na Slovensku je bežne vykonávaná v nasledujúci deň po prijatí objednávky, najneskôr však do 2 dní ak je tovar na hlavnom sklade v Trnave , 5 až 10 dní, ak tovar na sklade nie je a je objednávaný od nášho dodávateľa LK Baits CZ ( v uvedenom sklade SK sa nachádzajú výlučne krmivá, oblečenie a väčšia časť tovaru vyrábaného pod značkou LK Baits), následná doprava objednávok v rámci celého Slovenska je realizovaná prostredníctvom ,,zásielkovej spoločnosti GEIS“

Cena poštovného a balného prostredníctvom zásielkovej spoločnosti GEIS ( doručenie na adresu na druhý deň od podania zásielky a na dobierku ) pre všetky objednávky podľa váhy balíkov.
0,01kg – 9,99kg = 4,50 EUR
10 kg - 24,99 kg = 5,90 EUR
25 kg - 50,00 kg = 6,50 EUR


Pri zásielkach nad 50kg je zásielka rozdelená na dva prípadne nad 100 kg na 3 balíky a cena sa počíta za každý balík samostatne podľa váhy a cenníka uvedeného vyššie.
Pre objednávky vo fakturačnej hodnote nad 180 EUR je poštovné (kuriérska služba) zdarma.
Všetky ostatné obchodné podmienky platia pre Slovenskú republiku rovnako ako je uvedené v ,,Obchodných podmienkach“ na našom e-shope

7. DODACIE PODMIENKY
Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu zvyčajne do 48 hodín od prijatia objednávky, na území Slovenskej republiky, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom kurierskej služby. Tovar je možné prevziať osobne v Trnave na mieste určenom po vzájomnej dohode.

8. DODACIE PODMIENKY
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny ceny alebo dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť číslo faktúry, kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu a zníženú o náklady na poštovné a balné bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

10. ZÁRUKA
Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním. Aby ste prípadnú reklamáciu u nás zakúpeného tovaru resp. jeho prípadné poruchy vyriešili čo najskôr, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0908 095 656, poprípade napíšte na kontaktný e-mail: lkbaits@centrum.sk

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, písomne, resp. e-mailom. Tovar zašlite na našu adresu ako doporučený balík, nie na dobierku a k zásielke priložte vaše kontaktné údaje, adresu, dôvod reklamácie a doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode (faktúra). Reklamáciu vybavíme v čo najskoršom čase, najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na účely vybavenia objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
• Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Lukáš Krása

Sídlo spoločnosti: LK Baits Lukáš Krása, Sezemická 1297, 530 03 Pardubice, Česká Republika
IČO: 73782653
DIČ: CZ8204053330


• „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Záručné podmienky
Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho. • V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. • Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť. • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie
Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. • V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. • V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim. • Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho. • Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. • V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. • V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. • Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu vsúlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. • Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky. • Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy. • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri: • porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú • použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

4. Záverečné ustanovenia
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2016. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.